Maoilios Caimbeul

Brd agus Sgeulaiche Gidhlig

Myles Campbell

Gaelic Poet and Novelist

 

Maoilios Caimbeul in his study (Photo: Mike Mackay)

 

Buidheachas

Tha mi gu mr an comain Mhcheil MhicAoidh airson  dealbhadh agus a bhith cruthachadh an lraich seo. Taing mhr dha agus do Chailean MacIllEathain airson nan dealbhan lainn dhen Eilean Sgitheanach.

 

Acknowledgements

I am indebted to Mike MacKay for the design and creation of this site.  A huge thank you to him and to Cailean MacLean for the beautiful photos of the Isle of Skye.