Sgrobhaidhean eile    

Ficsean do dhInbhich

Teas, foillsichte le Clr / r-sgeul, 2010.

Tha  Iain Murchadh MacLeid ag obair do chomann leasachaidh ann an Inbhir Nis anns na h-80an. Thig e dhachaigh dhan t-semar loidsidh aige agus gheibh e a leannan marbh san leabaidh. An e cur s dhi fhin a rinn i no an deachaidh a murt? Tha am freagairt nas nenaiche na shaoileadh neach.

 

An sgeulachd ghoirid An Claigeann aig Damien Hirst ann an cruinneachadh den aon ainm, Clr / r-sgeul, 2009. Aon sgeulachd air fhichead le diofar ghdaran. Chaidh seachd dhe na sgeulachdan eadar-theangachadh gu Gearmailtis fon tiotal Der Schdel von Damien Hirst.

 

Ri Aghaidh na Creig, sgeulachd ghoirid san chruinneachadh Cha Sgeul Rin E, Acair, 1995

ISBN 0 86152 1854

  

Air-loidhne

Faic co-obrachadh le Alec Finlay agus Ken Cockburn aig:  www.the-road-north.blogspot.com/2010_10_01.html

 

Nobhailean & Sgeulachdan Chloinne agus igridh

 

Clann a Phroifeasair, 55 dd, Gairm, Glasgow, 1988

ISBN 901771 94 5

Na dealbhan le Nick Heskith

Iomradh air na thachair do Eachann agus Anna air eilean Oransaigh, nuair a rinn an athair, a tha na phroifeasair fiosaig, planaichean annasach dhaibh. Airson aoisean 8+

Cuideachd ann an Gaeilge, Cl Iar-Chonnachta, 1992

 

Talfasg, 50 pp, Gairm, 1990

ISBN 1 871901 01 4

A leantainn air Clann a Phroifeasair. Tha Eachann agus Anna a-nis nan ganaich. Thig Lorna, banacharaid do Anna, Glaschu a choimhead orra. Tha clann a phroifeasair ag iarraidh faighinn a-mach d an obair dhomhair anns a bheil an athair an ss, ach tha an t-saidheanslann glaiste. S ann nuair a dhfhosglas iad i a thisicheas na nithean nenach, m-reusanta a tachairt dhaibh. Ach chan eil tilleadh ann...

Cuideachd ri fhaotainn ann an Gaeilge, Coiscim, 1992

 

Mirlich nam Bradan, 65 dd, Acair, Sternabhagh, 1991

ISBN 0 86152814 X

Dealbhan le Aonghas MacDhmhnaill

Air lorg mirlich nam bradan. Stiridh ln thachartasan airson aoisean 8 +

 

Ulbha gu Geelong, 66 dd, Acair, 1992

ISBN 0 86152 935 9

Dealbhan le Seonag Chaimbeul

S e eilean beag a tha ann an Ulbha limh ri Muile air a chosta an iar dhen eilean sin. Tha an sgeulachd seo mu dheidhinn mar a thachair do theaghlach agus iad air an ruagadh s an eilean ann am meadhan na 19mh linn agus mar a thuinich iad ann an Astrilia.

 

Iain agus na drogaichean, 58 dd, Acair, 1993, ganaich

ISBN 0 86152 912 X 

Tha Iain agus a charaidean anns an sgoil ann am Port Rgh a dol air tir dhaoine tha diligeadh ann an drogaichean.

 

Murt ann an Dirainis, 63 dd, Acair, 1993, ganaich

ISBN 0 86152 937 5

Bha Dmhnall Iain agus Ailg an dil oidhche a chur seachad a coimhead bhidio cmhla ri Raonaid agus Seonag, na lasaichean aca. Ach thinig gnogadh chun an dorais agus nuair a dhfhosgail iad e c bha an sin ach Sonach s e lente. S beag a bha dhil aca aig toiseach na h-oidhche gum biodh iad an lib a bhuairidh a bha eadar Co-mhaoinich agus oileanaich Shonach an didh Troimhe-chile Chernaig Thiananmen.

 

Caisteal nan Sgrgan, Strlann/Acair, 2002. Airson aoisean 8 +

ISBN 0 86152 742 9

Tachartasan nenach air oidhche Shmhna. Gheibhear duilleagan-obrach a tha a dol leis an leabhar seo aig www.ltscotland.org.uk/gaidhlig

 

 Stuthan Ionnsachaidh Grmar na Gidhlig, leabhar-obrach, 288 dd, Strlann, Ledhas, 2005

ISBN 1-904730-26-4

Leabhar-obrach do luchd-ionnsachaidh a tha air beagan adhartais a dhanamh sa Ghidhlig. Tha sgeulachd a ruith tron leabhar agus eisimpleirean de phuingean grmair air an sealltainn ann an earrannan air leth. Chaidh a sgrobhadh a dhaon ghothaich airson chlasaichean 5 & 6 sna h-rd-sgoiltean.

Tha an obair san leabhar a leantainn gu dlth ris na puingean ann an Grmar na Gidhlig le Michel Byrne.

Beatha le Buaidh: duilleagan-obrach airson clasaichean Luchd-ionnsachaidh agus Tro Mheadhan na Gidhlig san rd-sgoil agus a tha a dol le leabharain bho Strlann leis an aon ainm. Tha na leabharain fhin, le Ailig OHenley, a toirt iomradh goirid air beatha cuid de dhaoine cliiteach an latha an-diugh, nam measg Nelson Mandela, Kelly Holmes agus Madonna. Gheibhear iad air-loidhne aig www.ltscotland.org.uk/gaidhlig

 

Aistidhean is Altan

Feartan ann am Brdachd Shomhairle MhicGill-Eain Gheibhear an aiste seo aig www.sorleymaclean.org no le bhith a cur an tiotal ann an Google.

A Bruidhinn mu dheidhinn brdachd le sil gu h-raidh air an dn Coin is Madaidhean-allaidh le Somhairle MacGill-Eain. Ann an Gairm, iris 125, dd 58-60.

Creideamh, Saidheans agus Loidhne an t-Saoghail a coimhead air a cho-cheangal eadar creideamh agus saidheans. Ann an Gairm, Pirt 1 ann an iris 193, d 35 agus Pirt 2 ann an iris 194, d 141.

Iosa Crosda, Dn Dh, Gairm 190, d 168 a coimhead air mar a bha Crosda a cleachdadh cainnt shamhlachail agus mar a bha a bheatha, tro na gnomhan a rinn e, cuideachd na fhor dhn.

Leasachadh agus Cnan, Gairm 141, d 24.