Naidheachdan agus Lirmheasan

NAIDHEACHDAN          

2017, 1 An t-Sultain - Bidh mi fhn agus Diarmuid Johnson a' cur an leabhar brdachd An D Anam / In Two Minds air bhog aig Fis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich

Cuid de na rudan a thachair sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad

2016: Bidh nobhail chloinne, An Triir agus Lbag, air a foillseachadh nas fhaide air adhart am-bliadhna. Bha mi a leughadh aig Shore Poets, Dn ideann sa Ghearran. Leugh mi brdachd le Iain Ruadh Stibhart aig seirbheis chuimhneachaidh Chil Lodair. Air Eilean Rathairsaigh le buidheann oileanach Oilthigh Choventry. Ri thighinn: 21 gmhios, leabhar mu Shomhairle MacGill-Eain, Ainmeil Thar Cheudan, anns a bheil pipear agam, ga fhoillseachadh aig Sabhal Mr Ostaig.

2015: Sgrobh mi brdachd agus leugh mi i aig seirbheis chuimhneachaidh Chil Lodair sa Ghiblean. Aig Fis Bhlas, san Ath Leathann, san Eilean Sgitheanach. Sgrobh mi pipear Religion and Attitudes to Religion in 20th century Gaelic Poetry agus leugh mi e do Chomann Gidhlig Inbhir Nis. Bha an dn Dchas/Hope air cairt le Leabharlann Brdachd na h-Alba (SPL) airson Latha Niseanta na Brdachd.

Ann an 2014, bha mi trang ag obair air crsa do luchd-ionnsachaidh (Beginners) a gheibhear aig www.LearnGaelic.net Bithtean-obrach air brdachd ann an diofar sgoiltean san Eilean Sgitheanach. An cruinneachadh brdachd Tro Chloich na Sla ga fhoillseachadh ann am Port Rgh agus ann an Sabhal Mr Ostaig. Tha 20 de na din sa chruinneachadh mu dheidhinn pheantairean ainmeil, agus dealbhan a chithear aig www.clar.org.uk/post/102360177124/ealain-tro-chloich-na-sla

Ann an 2013, bha mi ag obair air an leabhar Tro Chloich na Sla, agus air blog pearsanta. San Lnastal, bha mi aig Sgoil Bhrdachd na Comraich. Bha an dn Rudan a Ni Uisge air cairt le Leabharlann Brdachd na h-Alba (SPL) airson Latha Niseanta na Brdachd.

2012: S e bliadhna caran deuchainneach a bh innte seo agus mo bhean a fulang le droch thinneas, ach cuideachd thachair iomadh rud iongantach. Dhinns mi an sgeulachd ann am Blog a dhfhaodar fhaighinn aig http://maoilioscaimbeul.wordpress.com. S iad na earrainnean den Bhlog a tha diligeadh ris an sgeulachd ireamhan 1-28. Air a bhliadhna seo, bha e na urram dhomh a bhith air m ainmeachadh nam Bhrd do Chomann Gidhlig Inbhir Nis, a leantainn ann an ceumannan uasal Ruaraidh MhicThmais nach maireann.

2011: S e an rud a bu chudromaiche dhomh ann an 2011 an leabhar Island Conversion a bhith ga fhoillsechadh. Chaidh a sgrobhadh cmhla ri mo bhean, Mairead, agus tha e ag innse mar a thinig mi gu bhith nam Chrosdaidh. Tha cuideachd argamaidean ann airson a bhith a creidsinn gu bheil an cruinne-c os-ndarra aig a bhun, agus nach ann dreach gu tur ndarrach agus talmhaidh a tha e. Cho math ri cunntasan air nithean annasach pearsanta, tha caibideilean ann air co-thuiteamasan, lthaireachd Dh, morbhailean agus air saidheans agus creideamh.

 

Criomagan lirmheasan

Island Conversion, Urras Leabhraichean nan Eilean, 2011

 

This book offers three for the price of one: the spiritual autobiographies of both a Gaelic poet and his wife, interspersed with learned excursions into the scientific findings and philosophical theories which so deeply colour life in todays western world. It is the story of fulfilled dreams and divine coincidences, interrupted by encounters with Jung and echoes of the Big Bang. Very human at its heart, and tinged with mysticism, yet unmistakeably reflecting its own time; and a fascinating reminder that scientist, poet and religious seeker can happily inhabit one and the same mind.

(An t-Ollamh Dmhnall MacLeid, bho chmhdach cil an leabhair)

an enthralling and intelligent testament

You, the reader, do not have to be a believer or an agnostic, a scientist or a poet, a Saxon or a Gael to appreciate this book. It is not an isolated story, but it is a unique publication. Its fine prose is studied throughout with Myles Campbells poetry, used frequently to illustrate his developing consciousness.

(Roger Hutchinson, WHFP, 2011)

 

 

Breac-a-Mhuiltein (Coiscm, 2007)

"Aon de na h-adhbharan gu bheil mi cho didheil air brdachd Mhaoilis se gur ann leis fhin a-mhin a tha an guth aige. Chan eil na din seo reifreansail. Chan e nach snot thu digh-bruidhinn MhicGill-Eain an-seo, cainnt Mhic a Ghobhainn an-siud mhionnaichinn gu bheil guth Dhmhnaill Ruaidh Chorna a tighinn a-nall ann an sreath air leth ach chan eil ann ach gu bheil an t-ghar bogt ann am brdachd Ghidhlig, mar bu chir.

Tha na din as fherr aig Maoilios a sneadh on fheadhainn a tha ʼnan cuirm dhan t-sil ʼs dhan chluais agus a thuigear anns a bhad chun an fheadhainn a tha ʼnan cuirm dhan inntinn ʼs dhiarras iomadh leughadh faiceallach mun rannsaichear an doimhneachd. ʼS tha mran eadar an d cheann."

(Raghnall MacilleDhuibh, Northwords Now, Foghar 2007)

 

Saoghal r (diehard, 2003)

"Tha gleusan celmhor binn an seo. Tha sreath ghrinn de dhin ann mu chuid de na h-ein air a bheil sinn elach. Tha iad a bruidhinn rinn nan dighean fhin. Tha din an seo don chloinn cuideachd, agus tha iad sin snasail. Sean is r is g a` tighinn cmhla. Is toigh leamsa sin. Leabhran taitneach da-riribh airson na pcaid, agus airson an inntinn a bhrosnachadh gu sgiobalta, buannachdail. Na bithibh s aonais."

(Dmhnall Meek, Gath, An Samhradh 2004)

"Agus, ann an seagh, tha cho Gidhealach ʼs a tha e mar bhrd a fgail a Chaimbeulaich ann an sersa de shaoghal fo-thalamh. Leis gu bheil e air a bhith buailteach a bhith toilichte a dhin fhaicinn ann an cl gun a bhith air an eadar-theangachadh, tha cli a bhird seo air fs ach air fuireach gu re mhr taobh a-staigh coimhearsnachd nan Gidheal. Aig m nuair a tha cuid againn, a tha daonnan a fuasgladh uinneag Bheurla dha ar brdachd, air a bhith a siubhal an t-saoghail, mar bhird Ghidhlig, tha esan gu sona air a bhith a treabhadh a sgrob rannsachail fhin chan eil feum aig inntinn air soitheach no carbad airson siubhal fad is farsaing.

Ann  an seagh, tha e doirbh a rdh 'n e adhbhar moit no aithreachais a tha seo, oir, air brr a chomais, saoilidh mi gu bheil Maoilios Caimbeul cho math ri brd a th againn san latha an-diugh, agus bhiodh e na adhbhar tmailt mura biodh fios aig an t-saoghal mhr gu robh a leithid ann."

(Aonghas MacNeacail, Cothrom 41, Foghar 2004) 

 

A` Gabhail Ris (Gairm, 1994)

"Tha Maoilios Caimbeul air fear dhe na bird aig a bheil cli stite ann an saoghal litreachas an latha-an diugh. Cha bheag an n sin fhin nuair a tha ireamh ar luchd-sgrobhaidh a` sior dhol am meud; agus mura bheil na sgrobhadairean fhin a coinlingeadh ri chile, sin an suidheachadh anns a bheil na leughadairean buailteach air a bhith gan cur. Agus cite an cuirte Maoilios san t-sreath sin? A-measg nan daoine as toiseannaiche, saoilidh mi. Seo a-nis an ceathramh leabhar aige ann an cl.

Sa chiad dn tha e ag agairt;

    Se lion a th`annam

   Tilg mi dhan doimhneachd,

    Agus tha a ndar fhin a danamh sin co-dhi. Foighidneach r trighean,/ tha an t-iasgair s an lion nan aon. Tha an lion a sgaoileadh is a teannachadh mu chliath a chuid smaointinn agus e fhin aig amannan, inntinn is cridhe, ga fhaighinn fhin a` dol an ss  ann am mogail an ln. Ach chan ann gun fhiosda dha fhin."

(Iain MacAonghais, Gairm 171, An Samhradh 1995)

Talfasg (Gairm, 1990)

"Chrd an sgeulachd seo uabhasach math rium.Tha tlant aig an ghdar air saoghal r a thoirt gu bith ...Tha e cumail na sgeulachd gu math sibhlach. Tha fhios aige air na beairtean ra a tha riaghladh ar beatha. Agus an-drsda s a-rithist iridh sealladh tiamhaidh a-mach s an sgeulachd, gu h-raid nuair a ch Eachann a fhin na bhodach.

Cuideachd tha sinn a` coimhead gaol a` fs nas lidire mar a tha cisean a` dol nas miosa.

    Tha mi ln chinnteach gun crd an sgeulachd seo ri gairean anns na sgoiltean agus tha mi duilich nach robh leithid seo ann nuair a bha mi fhn g.

    Tha mi an dchas gu lean an t-ghdar air le sgeulachdan coltach ri seo, a` toirt cnntas air na tubaisdean agus na tachartasan anns a bheil an dithis gairean seo gam faighinn fhin."

(Ian Mac a` Ghobhainn, Gairm 152, Am Foghar 1990)