Brdachd agus Liosta de Leabhraichean

Seo taghadh beag de bhrdachd bho dhiofar leabhraichean:

Anns a Mhonadh

 

Aon latha nam shuidhe simh,   

chunnaic mi rathad dearg

ag irigh s a mhonadh ghorm

s a dol fianais gun fhios.

C ghabhas an rathad sin

a bhuilicheas beatha fuil

gu mullach na gualainn thall

thar bn-ghleann an fhacail.

(Bha muir ball-fhianaiseach shos

le gireachdainn fann magaidh

ise gun cheum, gun fhacal,

cmhnard a h-uachdar s a duan).

 

Ach b e mo mhiann an rathad

a bhriseas s dcha an cridhe,

is leum mi gu coiseachd le sunnd,

a faicinn an dust s an ir,

a pgadh an smir na mo limh

lraich nam brd a dhfhalbh.

S thinig thugam an fhrinn ud

am meadhan na sth-chainnt

cha radha brdachd ach bith.

 

 

 

 

 

 

 

Eileanan

 

Eileanan ag irigh s a chuan,

am bunaitean falaichte

ann am fiosraichidhean cin.

 

Tha eileanan ann an tm, s iad s,

nan treraichean dhan nrach,

no merachadh air tm nach till air ais.

 

Tha feadhainn ann a tha suidhichte,

rd is dubh ann am meadhan na tuil.

Cha ghluais an doineann an staid chruthaichte.

  

Is  feadhainn le mhghar lbha is pronnaisg,

leanabanan mara nan cridheachan sract.

Is eileanan deighe fuar ghluasad anns an uisg'.

 

Seasaidh cuid gun ghuth a radha,

aonaranach am broinn a-staigh na creig

gun iad a gilleadh do theas an latha.

 

Tha thusa nad eilean anns a chamhanaich

deibhinne, dorcha, diltach,

do bhunaitean ann an tm a theich.

 

Agus mise aig dl sos na grine,

eilean a coimhead air eilean eile.

Fgaidh mi agaibhse ur dealbhadh fhin.

 

 

 

 

 

Mo Bhaile A-nochd

 

S tusa mo bhaile a-nochd

s cha bheag an t-iongnadh do sholais,

blth-dherrsach ann am fsach a mhonaidh.

rd os cionn srid na mara

iridh do shridean eile,

sridean mar bhrat cas-shocrach,

s fairichidh mo lmhan do shlighean,

s fairichidh mo chridhe do chridhe.

Coille is craobh eadar na ceuman,

n iad irigh air na mullaich

s bidh na tulaich bog le cinnich

s bidh a chinneach le braon.

 

S tusa am baile tha soilleir,

baile beag an cois na tuinne,

baile domhair mo ghaoil dhut,

baile trigh is baile talaimh,

baile nan coch a tha caoin,

baile a thogas mi bhuam fhn

s a chumas sinn paisgte mar aon.

 

Nuair thogas tu do sgiort samhraidh

n mi dannsa air do raon,

is dridh sinn na steapaichean

an irde o bheul na mara

gus am bi sinn os cionn an t-saoghail,

is ch mi thu nad laighe shos

mar dhaoimean anns a chaol.

 

 

 

  

Eadar Lagh agus Gire

 

Tha an dn seo gun nire

a coiseachd na h-oir eadar lagh agus gire,

 

a fas mar chraoibh ann an solas na grine,

na duilleagan a dannsa far an fherr leo,

s stoc a fs far an iginn:

 

e fs sa bhern eadar lagh agus saorsa

agus fios againn nach eil ann an saorsa ach seo:

na laghan sin tha am falach o dhaoine.

 

S mu dheireadh thig sinn gun cho-dhnadh

gu bheil sgile aineolais air ar silean.

 

 

                   

 

 

Thar na Starsnaich

 

Thar na starsnaich

le sunnd, le aighear,

airson gum faca mi boillsgeadh beag

dhen ghrian tro na cirtearan.

Tha mi a dol air an t-slighe

le teagamh, le eagal,

airson nach eil mi cinnteach d tha romham,

no air mo chlaibh

ged a chunnaic mi aiteal ir air a bheinn mhaireannaich.

 

O iodhalan boga na cluasaig!

Tha mi a gabhail sln leibh

gu sunndach, le teagamh, le deir

airson cho cerr s a bha mi cho fada,

airson nan lithean strdhail,

airson nan cuibhrigean blth, meallta.

O, a chridhe lirsinnich!

O, a chridhe shalaich, chealgaich!

Tha thu air do mharbhadh le obairt,

air d fheannadh le sgian na maidne.

 

Ach theirig thar na starsnaich, na seall air ais

dhan dachaigh bhlth, chofhurtail

no ris na ballachan donach.

Tha thu a-muigh anns an t-solas;

tha na beanntan ag igheach;

tha na fsaichean iongantach fad chomhair;

tha na reultan sorraidh a spreadhadh an cuid drichd ort,

iad co-shnte ris a chmhnard shuthain.

O, iongantais! O, iolaich! O, a mhorbhail neo-chrochnaicht!

 

An Ite Bheusach

 

Crithneachadh nan each, thig iad

bho chrochan na roghachd

le torman air talamh

a tighinn nas fhaisge,

na cruidhean a gleadhraich

le tirneanaich s tartar

mar ann an aisling,

aisling na daonnachd,

mar a thigeadh am bruadar,

dia-chruthachadh ochdarach

bho dhoimhneachdan iomallach,

s na cridheachan cocrach.

 

(Herod na shuidhe na shemar,

an inntinn ruaimleach far a digh,

cumhachd na Rimh ga bhuaireadh.)

 

Ach chan e neart chruaidh eachraidh

le maoidheadh mr fheachdan,

mar anns a bhruadar,

a bagairt oillt agus geilt;

chan e faram an saltairt

a reubadh na talmhainn

a bheir buaidh aig an deireadh

 

ach aisling eile,

na tirngean,

na tirngean sna darnaibh,

an n anfhann, naomh a gilleadh

le truas do an-iochd,

An Rimh agus an t-Ionracan,

 

agus aig a cheann thall,

leagaidh an ite bheusach an t-each,

seach gur e grdh an grunnd,

grdh agus ceartas

s bidh an tartar na thost.

 

Dusan Earrann do Thaigh

 

Blocaichean saimeant, uinneagan

s leacagan mullaich dearg

stob loinneil san talamh.

 

S tu buachaille rintean

clach-iil sheunta

gu m bi spis a tilleadh.

 

ibhinn, ait air an oidhche

gleidhidh tu gireachdaich

taisgte fod sparran.

 

Filtiche na grine

a chuireas sine air solas;

flraichean buidhe san uinneig.

 

No ite an dorchadais;

dubh bhrn is iginn

a gridheadh a bhalla.

 

Samhla anam fo na sailthean

eadh; fin fhin shuas gu h-rd

agus sr-fhin san leabaidh.

 

Air mhisg, a tilgeil rudan,

do sglat air chrith,

na canaichean a sideadh.

 

Taisgire eun san anainn

dhan till iad gach bliadhna;

donaire beatha nan l.

 

Long a reubadh an adhair,

sgthan geala a criomadh

nan crann shimileir.

 

Eathar fo shel,

ceithir croinn bhuidhe

a sneadh nan sel ruadha.

 

Doras gu smhchair

s didh fannachadh an ris:

ist an osna a traoghadh.

 

Ionad fannachaidh fuaim

nach ruig air fuar shrid;

cofhurtachd istibh.

 

 

Stuth air Fhoillseachadh

Giorrachaidhean: GA Gidhlig a-mhin; DCGB D-chnanach, Gidhlig/Beurla; DCGG D-chnanach, Gidhlig/Gaeilge;  DCGA D-chnanach, Gidhlig/Albais  

 

 Cruinneachaidhean Brdachd

Eileanan, GA, 1980

Bailtean, DCGB, 1987

A Cradh an Rathaid, DCGG, 1988

A Gabhail Ris, GA, 1994

Saoghal r, GA, 2003

Breac-a-Mhuiltein, rogha dhn 1974-2006, DCGG, Coiscim, Baile tha Cliath, 2007

Ri fhaotainn bho www.coisceim.ie

D Thaobh a Bhealaich/The Two Sides of the Pass, (DCGB), Two Ravens Press, 2009   ISBN  978-1-906120-47-4 Co-sgrobhte le Mark O. Goodwin

Tro Chloich na Sla, GA, 2014

Island Conversion, DCGB, 2011, eachdraidh-beatha ann am Beurla ach le sreath de 38 din

 

Brdachd Chloinne

Blasad de Aesop, GA, Seahorse, Tobar Mhoire, 1991

 

Duanairean (le grunn math dhin annta)

An Aghaidh na Sorraidheachd, DCGB, (ochdnar bhrd), Polygon, Dn ideann, 1991

Scotland o Gael an Lowlander, (ceathrar bhrd), DCGA, Gairm, Glaschu, 1996

An Tuil, DCGB, Polygon, Dn ideann, 1999

 

 Duanairean/Irisean (le aon no barrachd a dhin)

 

The Pirate of Torloisg Am Muileach, 1980

Air Ghleus 1 Acair, 1989

Somhairle, Din is Deilbh Acair, 1991

The Patched Fool Morning Star, 1991

Twenty of the Best Galliard, 1990

Brdachd na Roinn-Erpa Gairm, 1990

Sruth na Maoile Canongate/Coiscim, 1993

Writing the Wind New Native Press, 1997

Carmichaels Book Morning Star, 1997

Another Book to Burn Bootleg Editions, 1998

Celtic Visions Black Buzzard Press, VA, USA

Wish I was Here Pocketbooks, 2000

Atoms of Delight Pocketbooks, 2000

Words of the West Ullapool Text Project, 2000

An Leabhar Mr PNE, 2002

The EmLit Project Brunell University, 2003

Scotlands Poets & the Nation Carcanet/Poetry Library, 2004

An Guth 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Coiscim, 2003 2006

The Little Book of Piping Quotations Piping Scotland, 2004

100 Island Poems Iron Press, 2005

Dreuchd an Fhigheadair Poetry Library/Word Festival

-The Weavers Task: a Gaelic Sampler Aberdeen, 2007

mesostic interleaved Edinburgh University/Morning Star, 2009

These Islands we Sing Birlinn / Polygon, 2011

Din do Shomhairle SPL/CNL, 2011

New Writing Scotland 30 ASLS, 2012

Into the Forest Saraband, 2013

Words from an Island The Skye Reading Room, 2013

Scotlands Still Light Luath Press Ltd, 2014

Struileag: Cladach gu Cladach Polygon, 2015

 

Brdachd ann an Irisean Gairm; Lines Review; Cencrastus; Orbis; Poetry Ireland Review; Comhar; Gairfish; Baragab; An Cnan; New Writing Scotland; Verse; Celtic Visions; Skye 95; Gath; An Guth; Northwords Now; Poetry Scotland; Chapman